Våra verksamhetsområden

OVK

Vi på Tobias Plåt är certifierade att utföra OVK-besiktningar av ventilationssystem med därtill eventuella efterföljande åtgärder.

OVK-besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK kom 1992 för att säkerställa att ventilationen fungerar såsom det var tänkt  när den togs i bruk. Det får inte bli sämre. Ju nyare system man har – ju högre blir kraven eftersom bygglagen från installationen gäller som regelverk.

Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall. För att fullgöra sin skyldighet ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och låta utföra en OVK besiktning i fastigheten. OVK besiktningsmannen skall föra protokoll, dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av OVK besiktningen, godkänd eller icke godkänd. Påtalade brister skall åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Vilka regler gäller för ventilationen i din fastighet?

Funktionskontrollen ska utföras av en behörig kontrollant.
Rent allmänt kan man ha följande tumregel:

  • För ventilation från 40-talet gäller 40-talets byggregler.
  • För ventilation från 2000-talet gäller 2000-talets byggregler.

Det finns också miniminivåer som aldrig får underskridas oavsett vilken bygglag som gäller.

OVK-intervall för olika byggnader

Besiktningsintervall 3 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX- ventilation.

Besiktningsintervall 6 år: Flerbostadhus, kontorsbyggnad och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
FTX- och FX-ventilation = FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Det är byggnadens ägare som har ansvar för att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs och att ett intyg om genomförd besiktning sätts upp på väl synlig plats i byggnaden.

Har du fått en avisering om en OVK-besiktning hos dig?

Kontakta Tobias Övrebö på tel 0140-137 21 eller via mail om du fått en avisering om OVK-besiktning så berättar vi mer.

Läs mer om vad som gäller kring OVK-besiktning här.